Πρόσκληση 41ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 11 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 41ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των Προσφορών του διαγωνισμού «Υπηρεσίες επέκτασης-λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάσης του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» και γνωμοδότηση επί των ενστάσεων (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιατρού).
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επέκταση – αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σύψας).
 3. Λήψη απόφασης επί προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 4. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Β.Α. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 7. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 8. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12491/26-92016 απόφασης Προέδρου περί καταβολής αποζημίωσης λόγω θανάτου του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ Καλαϊδόπουλου Νικολάου του Ιωάννη, λόγω καταβολής του νέου μισθολογίου» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου με αντικείμενο την κατασκευή και λειτουργία Πράσινου Σημείου.
 10. Έγκριση μετακίνησης του κ. Ιατρού σε συνέδριο στην Κρήτη και έγκριση σχετικής δαπάνης.
 11. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τρίτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2016.
 12. Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13.  Έγκριση δαπάνης για κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός εκσκαφέα φορτωτή τύπου JCB (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή προστίμου στο Δήμο Αθηναίων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή για υπηρεσίες συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας για άσκηση αίτησης ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 20. Παροχή πληρεξουσιότητας για υπεράσπιση υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 21. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).