Πρόσκληση 32ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 07 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 32ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για χορήγηση βεβαίωσης πρόβλεψης έργου στον ΠΕΣΔΑ της Αττικής στο Δήμο Παλλήνης (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
  2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων που αφορούν τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ
  3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στους οικίσκους των ζυγιστηρίων του ΧΥΤΑ Φυλής (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  4. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για σύνταξη σχεδίου διακηρύξεων (Εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου)