Πρόσκληση 29ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 03 Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 29ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης Χ.Ε. παγίας προκαταβολής σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 26/2016 Α.Ε.Ε. (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Έγκριση δαπάνης για τη "Δημιουργία και προμήθεια διαφημιστικού υλικού για την προώθηση του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή" (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  3. Έγκριση δαπάνης για την συνδρομή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στην τράπεζα πληροφοριών ΔήμοςNet (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  4. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2016 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  5. Χορήγηση βεβαιώσεων περί συμβατότητας με το ΠΕΣΔΑ των προτεινόμενων για χρηματοδότηση έργων τους, στους Δήμο Αθηναίων, Αιγάλεω, Γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.