Πρόσκληση 11ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 1 Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 το μεσημέρι στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 11ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί ερωτημάτων, αιτημάτων παροχής στοιχείων και αιτημάτων αναβολής, αναφορικά με τον διαγωνισμό “Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής”(εισηγητής, κ.Πετρόπουλος Αν. Δντης ΔΥΠΑ )
  2. Έγκριση δαπάνης υπερωριών μηνός Απριλίου (εισηγητής ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης)

(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα διότι, όσον αφορά το 1ο θέμα, σύμφωνα  με την διακήρυξη του διαγωνισμού υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για την παροχή διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες πρέπει να δοθούν άμεσα, ενώ όσον αφορά το 2ο θέμα πρέπει να ψηφιστεί η δαπάνη των υπερωριών πριν την πραγματοποίησή τους).