Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 29 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 10ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για διάθεση κινητού εξοπλισμού στην Διεύθυνση Ανακύκλωσης (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 2. Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση της άδειας λειτουργίας του ΕΜΑ και λήψη απόφασης για την προσαρμογή της λειτουργίας του ΕΜΑ με την 524/14 ΑΕΕ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).  
 5. Ψήφιση δαπάνης για την «Συντήρηση & επισκευή περίφραξης Σ.Μ.Α. Σχιστού» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).  
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση των υπηρεσιών «Συντήρησης & επισκευής περίφραξης Σ.Μ.Α. Σχιστού» (εισηγητές αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης και αν. Προϊστάμενος ΣΜΑ κ. Πάτζαλης).
 7. Λήψη απόφασης για απώλεια ρύθμισης του Ν. 4321/15 οφειλετών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης για παράταση παραχώρησης του ΚΗΙ-2693 οχήματος στον Δ. Αρχαίας Ολυμπίας (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών κ. Λιβανόπουλος).
 9. Ψήφιση δαπάνης για τις υπηρεσίες «Συντήρησης – Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και πληροφορικής ΕΔΣΝΑ καθώς και εκπαίδευσης προσωπικού του ΕΔΣΝΑ σε ήδη εγκατεστημένες και νέες εφαρμογές λογισμικού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).  
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με τη δεύτερη ένσταση της εταιρείας «TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.» για τον διαγωνισμό «προμήθεια παροχών ένδυσης (προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού ΕΔΣΝΑ)» (εισηγήτρια μέλος της επιτροπής διαγωνισμού κα Οικονομοπούλου).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου πρακτικού για την «προμήθεια παροχών ένδυσης (προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού ΕΔΣΝΑ)» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (εισηγήτρια μέλος επιτροπής διαγωνισμού κα Οικονομοπούλου).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου πρακτικού για την «Προμήθεια Φίλτρων οχημάτων - μηχανημάτων» και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (εισηγήτρια μέλος επιτροπής διαγωνισμού κα Οικονομοπούλου).
 13. Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έως και το 4ο τρίμηνο του 2015  (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής παλαιοχάρτου από υπ’ αρ. 09/16 Χρηματικό Κατάλογο (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αρ. 89/2016 ΑΕΕ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ, κ. Πετρόπουλος).
 16. Ενημέρωση επί του «Κατασκευή στραγγιστηρίου στραγγισμάτων στην περιοχή ΔΕΜΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ, κ. Πετρόπουλος).
 17. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του αναδόχου του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β2-Β3-Β5-Β6 (Β’ ΦΑΣΗ) 2ου Χ.Υ.Τ.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», για χορήγηση παράτασης (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ, κ. Πετρόπουλος).
 18. Ενημέρωση για την ανανέωση και τροποποίηση της άδειας λειτουργίας στο ΧΥΤΑ Φυλής και λήψη απόφασης για την παραίτηση από αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ, κ. Πετρόπουλος).
 19. Λήψη απόφασης επί πρακτικού του διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητής μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Φωτόπουλος).
 20. Λήψη απόφασης επί πρακτικού του διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες μίσθωσης βυτιοφόρων οχημάτων» (εισηγήτρια μέλος Επιτροπής  Διαγωνισμού κα Τσακάλου).
 21. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού αναφορικά με τον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» και κατακύρωση αποτελέσματος (εισηγητής μέλος ΕΕ κ. Μπουραϊμης).
 22. Ψήφιση πίστωσης για τις «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΙ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ Α΄ ΦΑΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής  αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης)
 23. Ψήφιση πίστωσης για τις «Επείγουσες Εργασίες Υποστήριξης Λειτουργικών αναγκών στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 24. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο "SWAN - a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN" (εισηγητές αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη και Ειδικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Πανταζόπουλος).
 25. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο " Enrichment of Organic Fraction of Municipal Solid Wastes (MSW) with Balkan mineral additives to improve its properties and utilization" (εισηγητές αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη και Ειδικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Πανταζόπουλος).
 26. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για τις υπηρεσίες «Συντήρησης – Υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και πληροφορικής ΕΔΣΝΑ καθώς και εκπαίδευσης προσωπικού του ΕΔΣΝΑ σε ήδη εγκατεστημένες και νέες εφαρμογές λογισμικού  (εισηγητές αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου και υπάλληλος πληροφορικής κ. Καραλιώτας).
 27. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).
 28. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 6653/2015 απόφασης του Ι Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου - Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους (εισηγητές αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου και Νομικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Β. Χατζηγιαννάκης).
 29. Λήψη απόφασης σχετικά με την επέκταση απόσπασης της μονίμου υπαλλήλου Ξαπλαντέρη Αναστασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων (εισηγήτρια Αντιπρόεδρος ΕΔΣΝΑ κα Μπιζά).
 30. Αίτημα για ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων – Κατασκευή Εγκατάστασης Κομποστοποίησης – Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην ΟΕΔΑ «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.