Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 04 Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 8ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ψήφιση δαπάνης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση – Επισκευή Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).  
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και των όρων της διακήρυξης για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση – Επισκευή Μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για τις υπερβάλλουσες ποσότητες υπολειμμάτων που έχουν διατεθεί από ΚΔΑΥ στον ΧΥΤΑ Δ. Αττικής (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥΠΑ κ. Πετρόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Οικονομικού Έτους 2016 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Λήψη απόφασης για μεταβολή ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας (σε υποδοχή απορριμματοφόρων) ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης κ. Πάτζαλης).
 6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση συνεργασίας με το Δήμο Περάματος ως προς την παροχή υπηρεσιών: α) μεταφόρτωσης οικιακών απορριμμάτων β) λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης ογκωδών και πρασίνων γ) έγκριση σχεδίων συμβάσεων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης κ. Πάτζαλης).
 7. Λήψη απόφασης για την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με την ΕΕΑΑ ΑΕ (εισηγητής μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Βρούστης).
 8. Ψήφιση δαπάνης για την πληρωμή τόκων υπερημερίας από τη σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του ΕΜΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης για την πληρωμή τόκων υπερημερίας από τη σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του ΕΜΑ (εισηγητής μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Βρούστης).
 10. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί δικαστικής απόφασης (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 11. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016 (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 12. Ψήφιση δαπάνης για προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Ψήφιση δαπάνης για έξοδα κίνησης εισπρακτόρων – κλητήρων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 24/16 ΑΕΕ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της υπ’ αρ. 8204/08-11-2011 (ορθή επανάληψη της υπ αρ. 11677/31-12-2011) σύμβασης και του υπ’ αρ. 1548/10-2-16 ιδιωτικού συμφωνητικού άσκησης δικαιώματος προαίρεσης των «Υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του ΕΜΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 17. Συγκρότηση Επιτροπής απομάκρυνσης αποτεφρωτήρα (εισηγήτρια Αντιπρόεδρος ΕΔΣΝΑ και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής κα Μπιζά).
 18. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρίας Trend για τον διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (εισηγήτρια μέλος επιτροπής διαγωνισμού κα Οικονομοπούλου).
 19. Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας σε αγωγή του Αθανάσιου Νέζη (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).