Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2016

Συνεδριάζει στις 12 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί του τελικού πρακτικού πλειοδοσίας για την εκμίσθωση (παραχώρηση υπηρεσιών) του αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ – κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας (εισηγητές επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Τερζής).

  2. Λήψη απόφασης επί προδικαστικών προσφυγών αναφορικά με τον διαγωνισμό «Επείγουσες υπηρεσίες λειτουργίας – συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Ά. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Ά Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητές επιτροπή διαγωνισμού και Νομικός Συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).