Πρόσκληση 43ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 29 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 43ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής επιλογής φορέα αξιολόγησης του Αποτεφρωτήρα (ΕΑΥΜ) του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σύψας).
  2. Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας των εξαιρετικώς επειγουσών υπηρεσιών λειτουργίας-συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χουντής).
  3. Λήψη απόφασης για ορισμό υπαλλήλων σε Επιτροπές του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Πιστοποίησης-Παραλαβής Υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και του πρόχειρου διαγωνισμού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  5. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου παγίας προκαταβολής (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  6. Ψήφιση πίστωσης για συμπλήρωση της υπ΄αρ. 11/2015 ΑΕΕ για Υπηρεσίες Συντήρησης –Επισκευής και Υποστήριξης λειτουργίας ΕΜΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Φυλής για συναίνεση σε εκχώρηση προς το Τ.Π. & Δανείων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

(Tα θέματα είναι επείγοντα να συζητηθούν γιατί όσον αφορά το 1ο θέμα πρέπει να επιλεγεί ο φορέας αξιολόγησης έως 31-12-2015, όσον αφορά το 2ο θέμα να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τα στραγγίσματα προκειμένου έως 31-12-2015 να υπογραφεί η σύμβαση, όσον αφορά το 3ο και το 4ο θέμα πρέπει άμεσα να συγκροτηθούν επιτροπές για το 2016, όσον αφορά το 5ο θέμα να γίνει απαλλαγή της υπολόγου παγίας προκαταβολής έως 31-12-2015, όσον αφορά το 6ο θέμα να ψηφιστεί ο κωδικός της Ζ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ 2015 και όσον αφορά το 7ο θέμα υπάρχει άμεση ανάγκη να τακτοποιήσει ο Δήμος Φυλής τις οφειλές του).