Πρόσκληση 39ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 09 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 39ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικού Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας αδρανών υλικών για την χωματοκάλυψη του ΧΥΤΑ Δ. Αττικής» (εισηγητής επιτροπή διαγωνισμού).
  3. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων» ποσού 8.040,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

(Tα θέματα είναι επείγοντα να συζητηθούν γιατί όσον αφορά το 1ο θέμα ο διαγωνισμός για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικού Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15-12-2015 και άρα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, όσον αφορά το 2ο θέμα υπάρχει σοβαρή έλλειψη αδρανών υλικών και ως εκ τούτου πρέπει άμεσα ο ΕΔΣΝΑ να προμηθευτεί προκειμένου να εκτελεσθούν ομαλά οι εργασίες χωματοκάλυψης προς διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ΧΥΤΑ και του περιβάλλοντος και όσον αφορά το 3ο θέμα υπάρχει σοβαρή έλλειψη εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και εκτύπωσης και πρέπει να γίνει άμεσα η προμήθεια για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ).