Πρόσκληση 38ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις 01 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 38ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (αρχικού αναγλύφου) για το έργo: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (αρχικού αναγλύφου) για το έργo: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 3. Ενημέρωση επί της συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 4. Ενημέρωση επί της συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 5. Διευκρινήσεις επί ερωτήματος εταιρείας σχετικά με τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 6. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση της «Προμήθειας αδρανών υλικών για την χωματοκάλυψη του ΧΥΤΑ Δ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Πετρόπουλος).
 7. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού υπηρεσιών που αφορούν την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτών» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 1. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1197/2015 Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 2. Ψήφιση πίστωσης  για απόδοση εισφοράς στο ΤΠΔΥ του 0,5% επί των τακτικών εσόδων έτους 2014 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 3. Ψήφιση πίστωσης  για απόδοση εσόδου 70% στο Δήμο Φυλής από εκμετάλλευση του βιοαερίου μηνών 03 έως και 05/2015 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5501/20-05-2008 προγραμματική σύμβαση (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 4. Ψήφιση πίστωσης  για την πληρωμή υπολοίπων έτους 2015 των υπ’ αριθμ. 2758/2010 και 1051/2007 συμβάσεων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Ψήφιση πίστωσης  για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2016 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Ψήφιση πίστωσης  για την πληρωμή υπολοίπου δαπανών για φωτισμό έτους 2015 (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή κάδων ανακύκλωσης (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την συντήρηση και επισκευή κάδων ανακύκλωσης (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) κεντρικών γραφείων (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) κεντρικών γραφείων (εισηγητές κ. Καραλιώτας και κ. Παναγίτσας).
 11. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (ups) (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας σε πληροφοριακά συστήματα (ups) (εισηγητές κ. Καραλιώτας και κ. Παναγίτσας).
 13. Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής κατά της 372/2015 ΑΕΕ και Θέσεις Διοίκησης επί της αντίστοιχης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναφορικά με το διαγωνισμό για τις “Επείγουσες Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (Εισηγητές, Βασίλης Πετρόπουλος, Αν. Προϊστάμενος ΔΥπΑ, Βασίλης Χατζηγιαννάκης, νομικός συνεργάτης).
 14. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 15. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επί τριών (3) αγωγών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).