Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 2015

Συνεδριάζει την Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 12:00 το πρωί προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ, οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 2. Ενημέρωση Ε.Ε. για τα Τοπικά Σχέδια διαχείρισης και λήψη απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Ποιότητας, Πρόληψης & Επαναχρησιμοποίησης κα Ασημακοπούλου).
 3. Λήψη απόφασης για την έναρξη των εργασιών ανάκτησης πλαστικών και παραγωγής compost από προδιαλεγμένα απόβλητα στο ΕΜΑ στα πλαίσια της σύμβασης «Υπηρεσίες υποστήριξης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του ΕΜΑ» (εισηγητής το τακτικό μέλος της Ε.Ε. κ. Βρούστης).
 4. Ενημέρωση επί της αναγκαιότητας εργασιών υποστήριξης για την ομαλή λειτουργία της ΟΕΔΑ Φυλής και λήψη απόφασης (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Γιαννόπουλος).
 5. Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με το Δήμο Ύδρας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Μονάδας Διάθεσης Υπολειμμάτων Δήμου Ύδρας» στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 3ου Τριμήνου 2014, ύψους 285.266,96€ σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση των υπηρεσιών «Άντλησης λυμάτων & απόφραξης δικτύου (εισηγητής  Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Λήψη απόφασης για ορισμό των μελών και τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 103 παρ.2 του Ν. 3463/2006 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση απόφασης Ε.Ε. (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11. Έγκριση δαπάνης για την «Συντήρηση-Επισκευή-Αναγόμωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων &λοιπών μηχανημάτων ης Δ/νσης ΣΜΑ» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης    Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης)
 12. Έγκριση δαπάνης για νέα σύμβαση μεταφορών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 14. Έγκριση δαπάνης για την «Συντήρηση, επισκευή και αναγόμωση υλικού πυρόσβεσης οχημάτων & εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 15. Έγκριση δαπάνης για την άντληση λυμάτων & απόφραξη δικτύου της Δ/νσης ΣΜΑ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποδοχές ειδικού συνεργάτη του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 17. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή ιατρού εργασίας (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 18. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δαπάνης μηχανογράφησης μισθοδοσίας προσωπικού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβές νομικών (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών, ΧΑΔΑ Αυλώνας (συμπληρωματικά έργα), Βαρνάβα, Γραμματικού & Καλάμου, ΧΑΔΑ Αγκιστρίου, Μεθάνων (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Κατασκευή ΧΥΤΑ Α΄ Φάσης στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Κατασκευή λοιπών κυττάρων Β΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δ. Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 23. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της σύμβασης (1ος Α.Π.Ε. και 1η Σ.Σ. που τον συνοδεύει) του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Β/Α Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 383550 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 24. Λήψη απόφασης για καθορισμό διαδικασίας «Καταστροφών ακαταλλήλων ή/και απαξιωμένων ειδών» στο Τμήμα  Προστασίας Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Γιαννόπουλος).
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση μελέτης για υπηρεσίες φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων (Hosting)  «Συμβόλαιο υποστήριξης ιστοσελίδας» (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 26. Ενημέρωση για την κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 1828/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε βάρος του ΕΔΣΝΑ – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (εισηγητής νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).
 27. Ενημέρωση για την έκδοση υπ’ αριθ. 193/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Εξέταση αιτήματος δικαιούχων – Λήψη Απόφασης (εισηγητής νομικός συνεργάτης κ. Χατζηγιαννάκης).
 28. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της αγωγής της ΣΚΑΝΤΡΑΚ SERVICE ΕΠΕ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 29. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της προσφυγής του ΕΔΣΝΑ (τέως ΕΣΔΚΝΑ) κατά της υπ’ αριθ. 13506/07 απόφασης επιβολής προστίμου του τέως Νομάρχη Δυτικής Αττικής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 30. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης του νομικού συνεργάτη-Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 31. Λήψη απόφασης επί πειθαρχικού ζητήματος.