Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ 2015

Συνεδριάζει στις  30  Ιανουαρίου     2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 11ης συνεδρίασης είναι τα εξής 

 1. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπ’ αρ. 5768/20-9-2013, σύμβασης με τίτλο «Εκτέλεση των Εργασιών Συντήρησης Εξειδικευμένων Υπερκατασκευών Πλαισίων Οχημάτων Μονάδων Μεταφόρτωσης» (εισηγητής Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Ζαρμπούτης).
 2. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπ’ αρ. 5767/20-9-2013, σύμβασης με τίτλο «Εκτέλεση των Εργασιών Εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Σ.Μ.Α. Σχιστού» (εισηγητής Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Ζαρμπούτης)
 3. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπ’ αρ. 8204/8-11-11 ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 11677/31-12-10 σύμβασης παροχής  των: «Υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του ΕΜΑ» (εισηγήτρια αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Ανακύκλωσης).
 4. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπ’ αρ. 5297/3-9-13 σύμβασης με τίτλο: «Εργασίες Υποστήριξης των λειτουργικών αναγκών των κυττάρων διάθεσης απορριμμάτων» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 5. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπ’ αρ. 2758/26-3-10 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες λειτουργίας-συντήρησης μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Τμήμα ΙΙ Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α΄ Φάσης του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 6. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπ’ αρ.6523/2-10-14 σύμβασης με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων της Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Υπολειμμάτων-Αποβλήτων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
 7. Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2014 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 8. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης οφειλών παρελθόντων ετών (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 9. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης υποχρεωτικών δαπανών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 10. Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 11.  Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγου Παγίας Προκαταβολής (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 12. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της αγωγής των Σπυροπούλου και Καλογήρου (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 13. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για τις υποθέσεις των τριών αναιρέσεων της εταιρείας Envitec AE και της κοινοπραξίας Envitec AE – Βιοτέρ ΑΕ (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 14. Ανανέωση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους σχετικά με την υπόθεση της αίτησης ακύρωσης του ΕΔΣΝΑ για την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής(εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 15.   Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της αγωγής της κοινοπραξίας «Ηλέκτωρ ΑΕ – Envitec AE» (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 16. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της αγωγής της κοινοπραξίας «Ζαντές Δημήτριος – Ρήγος Βασίλειος» (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση της αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Μοτσάκου κλπ. (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).