Πρόσκληση 24ης 2014 Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζειστις 30 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Tρίτη και ώρα 17:00, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 24ης  Συνεδρίασης είναι τα εξής :

  1. Ψήφιση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2015 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2015 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρη).
  3.  Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρη).