Πρόσκληση 23ης 2014 Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 το πρωί, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 23ης  Συνεδρίασης είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης για την ακύρωση του σχεδίου των ΣΔΙΤ για τις τέσσερις μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων.
 2. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τα αιτήματα του Σωματείου εργαζομένων.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Δήμου Τρίπολης.
 4. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 2ου Τριμήνου 2014, ύψους 674.187,98 €σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 5. Κατακύρωση αποτελέσματος Δημόσιας Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού Νοτίου-Βορείου και Δυτικού Τομέα της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 6. Λήψη Απόφασης για τον ορισμό του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Πιστοποίησης-Παραλαβής Υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και του πρόχειρου διαγωνισμού (εισηγητής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 7. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και χρηστών για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Ζαρμπούτης).
 8. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τη υπ. αρ.6932/28.12.2012 Σύμβαση για την Επισκευή και Αναγόμωση Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων (εισηγητές Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης και Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (εισηγητής Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Ζαρμπούτης).
 10. 10. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον Δήμο Μεγαρέων (εισηγητής Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Σταθμών Μεταφόρτωσης κ. Ζαρμπούτης).
 11. 11. Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο – Υπόθεση ανακοπής Ελληνικού Δημοσίου κατά αρνητικής δήλωσης (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 12. 12. Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο – Υπόθεση αγωγής εταιρείας ΑΜΤ Κατασκευαστική ΕΠΕ (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 13. 13. Ενημέρωση για την έκδοση της 3329/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων – Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο (εισηγητής, Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 14. 14. Λήψη απόφασης επί πειθαρχικού ζητήματος.