Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Αυγούστου και ώρα 13.00 το μεσημέρι στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος), η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης είναι τα εξής :

  1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την καταβολή μέρους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2014 στο Δήμο Φυλής
  2. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
  3. Λήψη απόφασης έγκρισης οριστικών τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγαρέων» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
  4. Λήψη απόφασης έγκρισης οριστικών τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΝΑ Αττικής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
  5. Λήψη απόφασης έγκρισης οριστικών τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)
  6. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με συμβάσεις συνεργασίας με το Δήμο Αλίμου σε συνέχεια της με αρ. 161/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης)

 (Το κατεπείγον του πρώτου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός της εξαιρετικά δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Φυλής που αδυνατεί να καταβάλλει τη μισθοδοσία του προσωπικού του που εξαρτάται από την καταβολή των αντισταθμιστικών οφελών. Του δεύτερου θέματος από το γεγονός ότι εντός του Σεπτεμβρίου λήγει η σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων και θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να διασφαλιστεί το απρόσκοπτο της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ. Των θεμάτων 3 έως 5 προκειμένου να προχωρήσει η διενέργεια των διαγωνισμών αποκατάστασης των παραπάνω ΧΑΔΑ, για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ αποτελεί ενέργεια πρώτης προτεραιότητας δεδομένης και της παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα τεύχη δημοπράτησης οριστικοποιήθηκαν μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της ΜΟΠΑΔΙΣ. Το κατεπείγον του 6ου θέματος αιτιολογείται από το γεγονός ότι τέλος Αυγούστου λήγει η παράταση που είχε δοθεί για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Αλίμου ο οποίος υπέβαλε νέο αίτημα με τη με αρ. 161/2014 απόφασή του).