Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 και ώρα 7 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 12ης συνεδρίασης είναι τα κάτωθι :

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διεξαγωγή των διαγωνισμών με θέμα Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων Νοτιοανατολικής, Βορειοανατολικής και Δυτικής Αττικής (Α. Λιόσια-Φυλή), με ΣΔΙΤ.
 2. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ΕΔΣΝΑ μετά την ένταξη του στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 3. Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή αντισταθμιστικών οφελών στους δικαιούχους δήμους για το έτος 2014 σύμφωνα με την με αρ. 14/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
 5. Ενημέρωση και λήψη εκ νέου απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση οχημάτων του ΕΔΣΝΑ σε Δήμους (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης).  
 6. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 7. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 10. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών ανάδειξης προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων & μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου LIFE 10 ENV/GR/605 "Athens Biowaste" - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα - Η περίπτωση της Αθήνας (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου και λοιπού εξοπλισμού για την ασφάλεια εργασίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για Υπηρεσίες εναρμόνισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 1356/0052/19-05-2008 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης καθαρισμού υαλοπινάκων κτιρίου κεντρικών γραφείων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης υπολοίπου δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε εφαρμογή της με αρ. 105/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 21. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης χρονικής διάρκειας σύμβασης  για την εκτέλεση των εργασιών άντλησης λυμάτων & απόφραξης δικτύου ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).