Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ορθή Επανάληψη)

Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Απριλίου 2014 και ώρα 7 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 10ης συνεδρίασης είναι τα παρακάτω :

1.Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 4ου τριμήνου 2013, ύψους 435.104,12 € σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).

2.Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δήμου Αιγάλεω για τη μεταφόρτωση απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης).

3.Λήψη απόφασης για προσαρμογή παραγωγικότητας του ΕΜΑ μέχρι τη λήξη της παράτασης λειτουργίας του (εισηγήτρια, αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Διαχείρισης Ειδικών Αποβλήτων κα Όλγα Σκιάδη)

4.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή υπολοίπου αντισταθμιστικών οφελών έτους 2013 (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

5.Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση Δικαστικής Απόφασης (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).

6.Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

7.Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης)

8.Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΕΔΣΝΑ προς τρίτους (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

9. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για την υπογραφή πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση τμημάτων του έργου «Κατασκευή Α΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» (εισηγητής αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)

10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή απασχολουμένων με συμβάσεις έργου στον ΕΔΣΝΑ δυνάμει δικαστικών αποφάσεων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

11. Λήψη απόφασης επί προτάσεων για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).

12. Ενημέρωση για την αναβάθμιση των ζυγιστηρίων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος)

13. Λήψη απόφασης σχετικά με το ποσοστό προσμίξεων του ανακυκλώσιμου χαρτιού του προγράμματος Διαλογή στη Πηγή (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών κ. Θεόδωρος Ζαρμπούτης)   

14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή οφειλομένων στην Εκκλησία της Ελλάδος σε εφαρμογή της 595/2013 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σύμφωνα με την 358/2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες φύλαξης χώρων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

18. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης χώρων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

19. Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου που θα εκτελέσει τις εργασίες Συντήρησης και Επισκευής των Μηχανημάτων Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων και Αποκαταστάσεων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

20. Λήψη Απόφασης συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής ελαστικών & ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών των  οχημάτων & μηχανημάτων των Διευθύνσεων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

21. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου και λοιπού εξοπλισμού για την ασφάλεια εργασίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

22. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου και λοιπού εξοπλισμού για την ασφάλεια εργασίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό  (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

23. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων στο ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

24. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίου καυσίμων στο ΣΜΑ Σχιστού. (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

25. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για Υπηρεσίες εναρμόνισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

26. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες εναρμόνισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

27. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

28. Λήψη απόφασης έγκρισης μελετών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών μηχανημάτων οχημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

29. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη Συντήρηση και Επισκευή Φορτωτών της Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

30. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

31. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιομηχανικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

32. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη Συντήρηση των μπαρών ζυγιστηρίων ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

33. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και φιλοξενίας πλατφόρμας μεταδόσεων συνεδριάσεων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

34. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τον ποιοτικό διαχωρισμό και τη διενέργεια δοκιμών έκπλυσης στο οργανικό και λεπτόκοκκο κλάσμα σύμμεικτων απορριμμάτων (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

35. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αρχικό έλεγχο και την εκπόνηση τεχνικού φακέλου για τους ανελκυστήρες κτιρίων κεντρικών γραφείων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

36. Λήψη απόφασης έγκρισης συνδρομής σε βάση δεδομένων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

37. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη δημοσίευση προκηρύξεων διακηρύξεων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

38. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

39. Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αρ. 52/2014  Απόφασης  Εκτελεστικής Επιτροπής (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

40. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης της σύμβασης για εργασίες επισκευής δοκών στεγασμένου χώρου πλυντηρίου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού (εισηγητής, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)

41. Λήψη απόφασης επί πειθαρχικού ζητήματος