Πρόσκληση 37ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 6.30 το πρωί στα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, 7ος όροφος) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 37ης Συνεδρίασης είναι τα παρακάτω :

  1. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση με τις 282 και 284/2013 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας – τροποποίησης της υπ’ αρ. 211/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής, νομικός συνεργάτης ΕΔΣΝΑ κ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ν.Α. Αττικής» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» (εισηγητής, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος).
  5. Λήψη απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού που αφορά «Εργασίες βοτανίσματος φυτών στον αποκατεστημένο ΧΔΑ Σχιστού και στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» και ανάκλησης των με αρ.366/13, 367/13 και 368/13 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ (εισηγητές, αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης Διάθεσης Απορριμμάτων & Αποκαταστάσεων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος και Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  6. Λήψη  απόφασης  έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παρακολούθηση σεμιναρίου κατάρτισης  Τεχνικού Ασφαλείας με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια-Πρόληψη Ατυχημάτων» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας)..
  7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 49.999,50€ για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης και επισκευής οχημάτων Mercedes –Benz της Διεύθυνσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Προδιαλογής Υλικών» (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  8. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και όρων διακήρυξης για την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων Mercedes-Benz της Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2013 (εισηγητής, προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Γκοντόρας).
  10. Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε δικηγόρους (Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).